Aktualny program stypendialny dla uczniów Franciszkańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu!

Fundacja, jak co roku, będzie przyznawała stypendia dla uczniów Franciszkańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Osoby ubiegające się o takie stypendium prosimy o zapoznanie się z „Regulaminem przyznawania i realizacji stypendiów edukacyjnych Fundacji Hodos dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pobierających naukę w Szkołach Franciszkańskich w Toruniu”. Należy również wypełnić i dostarczyć do Fundacji aktualnych wniosek o przyznanie stypendium na rok szkolnych 2019/2020.

Regulamin przyznawania i realizacji stypendiów edukacyjnych Fundacji

Wniosek o przyznanie stypendium na rok szkolny 2019/2020

Deklaracja stypendysty

 


  

Koncert Uwielbienia

"Boże Ciało jest uroczystością w której dziękujemy Dobremu Bogu za wielki dar, jakim jest Chrystus obecny pod postacią Chleba i Wina. W Toruniu dzień ten był wyjątkowym podziękowaniem. Na bulwarze filadelfijskim odbył się koncert w wykonaniu zespołu EXODUS 15. Mieszkańcy miasta wspólnie śpiewali na chwałę Pana, pełni radości i miłości!

Pomysłodawcami tego wydarzenia byli Franciszkanie z Podgórza. W organizacji koncertu wspomogło miasto Toruń, województwo kujawsko-pomorskie i Urząd Marszałkowski. Patronat nad tym wydarzeniem objęli: biskup Andrzej Suski, minister prowincjalny O. Bernard Marciniak OFM, prezydent miasta Michał Zaleski, marszałek województwa Piotr Całbecki oraz wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

Dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie i wspólne dziękczynienie połączone z uwielbieniem za wielki dar Eucharystii!

tekst: Monika Kiełbasińska

zdjęcia: Katolicki Toruń


 

Zaproszenie na Koncert Uwielbienia


 

Stypendia 2016

Z radością informujemy, że w roku 2016 Fundacja Hodos wsparła stypendiami 22 uczniów Szkół Franciszkańskich.

Serdecznie dziękujemy darczyńcom natomiast, stypendystom gratulujemy i życzymy wytrwałości w nauce i  sukcesów


 

 Życzenia

Fragment tryptyku z Chotkowa.

 

 

O Panie, nachyl Twych niebios i zstąp
Ps 144, 5

Stając się Człowiekiem, 
Pan rzeczywiście przychodzi;
nawiedza swój lud
z niewyczerpanym darem miłości i pokoju.

 

 

 

 

W imieniu Fundacji Hodos oraz społeczności Szkół Franciszkańskich proszę przyjąć szczere życzenia błogosławieństwa od Boga.

 

 

Toruń, Boże Narodzenie 2016


 Sympozjum

„Oblicza miłosierdzia” to temat sympozjum naukowego, które 12 marca 2016 r. odbyło się w Wyższej Szkole Filologii Hebrajskiej. Tym samym zostały zainaugurowane Toruńskie Dni Dialogu 2016, zorganizowane przez WSFH wespół z Fundacją Hodos. Boże Miłosierdzi stało się przedmiotem dyskusji wielu wybitnych naukowców i zaproszonych gości, którzy w świetle podejmowanych badań naukowych, opisywali ten największy przymiot Pana Boga. 

Czytaj więcej: Toruńskie Dni Dialogu Oblicza Miłosierdzia

 


 O Fundacji

 

 

Fundacja Hodos (ἡ ὁδός w języku greckim oznacza „droga”), założona przez franciszkanów z Prowincji św. Franciszka z Asyżu z siedzibą w Poznaniu, to instytucja powstała 15 marca 2012 roku w Toruniu, której celem jest:

1. Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju nauki, edukacji, oświaty, wychowania i formacji chrześcijańskiej.

2. Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju kultury i sztuki, a zwłaszcza kultury polskiej i żydowskiej.

3. Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności celem pomocy w ułatwianiu dostępu do studiów wyższych, studiów podyplomowych, szkoleń i kursów, osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, przede wszystkim w formie przyznawania stypendiów umożliwiających kształcenie na wyższych uczelniach.

4. Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie dialogu między kulturami i religiami.

5. Wspieranie działań podejmowanych przez Wyższą Szkołę Filologii Hebrajskiej w Toruniu.

6. Wspieranie działań podejmowanych przez Zakon Braci Mniejszych – Franciszkanów w Polsce oraz inne podmioty Kościoła Katolickiego w Polsce w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowanie i formacji chrześcijańskiej.

 

Fundacja nie zatrudnia osób, działała w oparciu o pracę wolontariacką członków Zarządu oraz wolontariuszy. Wszelkie koszty administracyjne związane z utrzymaniem i działalnością Fundacji są pokrywane przez Założyciela Fundacji, dlatego każda podarowana złotówka jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

W ramach swej dwuletniej działalności Fundacja: 

1. Finansuje programy stypendialne pn. Edukacja 2012, Edukacja 2013 oraz Edukacja 2014 dla młodzieży z Polski i byłych republik radzieckich, która odbywa trzyletnie studia licencjackie w Wyższej Szkole Filologii Hebrajskiej. W sumie ze stypendiów na łączą kwotę ok. 300.000 rocznie korzysta obecnie 22 osób.

2. Wspiera inicjatywy Szkół Franciszkańskich: Franciszkańskiego Liceum oraz Technikum w Toruniu, przez fundowanie stypendiów dla uboższej, a zdolnej młodzieży, fundowanie wyżywienia oraz pozalekcyjnych form nauczania.

3. Razem z Wyższą Szkolą Filologii Hebrajskiej organizuje w maju cykl konferencji, wystaw, warsztatów i koncertów pn. Toruńskie Dni Dialogu. Organizuje również sympozja promujące wartości chrześcijańskie oraz dialog międzyreligijny.

4. Pośredniczy w pozyskiwaniu środków na działalność formacyjną kandydatów do kapłaństwa z franciszkańskiego seminarium duchownego we Wronkach.

 

Fundacji można pomóc na różne sposoby. Może jeden z nich zachęci również Ciebie do ofiarowania pomocy. Osoby fizyczne, a także spółki osobowe, mogą odliczyć od kwoty do opodatkowania 6% dochodu (PIT), a osoby prawne 10% dochodu (CIT).

Wystarczy dokonać wpłaty na konto bankowe Fundacji: PL 60 1440 1387 0000 0000 1670 0525